LOGO DE NEVE Tekengebied

Algemene voorwaarden

 1. Gevallen van overmacht of als zulksdanig door ons beschouwd zoals staking, lock-out, brand, machinebreuk en dergelijke geven aanleiding tot een dienovereenkomstige termijnverlenging.
 2. De bouwheer of zijn aangestelde architect zullen de werken minstens eens per week bezoeken en werkelijk nazien. Klachten over werken, die tijdens die bezoeken zichtbaar waren, zullen nadien niet meer aanvaard worden.
 3. Bouwbedrijf De Neve BVBA kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor het uitvoeren volgens de regels van het goede vakmanschap van de werken zoals ze beschreven staan in het bestek en getekend staan in de plannen, wat er dienaangaande ook in het algemeen bestek en in het bijzonder bestek mag bedongen worden. De plannen hebben voorrang op het bestek,wat er dienaangaande ook in het algemeen bestek en het bijzonder bestek mag beschreven zijn.
 4. Alle facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Vanaf dit ogenblijk en van rechtswege wordt in geval van wanbetaling een intrest van 15% per jaar aangerekend onverminderd het recht de werken stil te leggen. Zonder dat een ingebrekestelling vereist is, dit in afwijking van art.1146 B.W.
 5. Eventuele klachten met betrekking tot de factuur dienen te gebeuren bij middel van aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 6. Bij het niet betalen van de factuur op haar vervaldag, geldend door zichzelf als in-mora-stelling, is van rechtswege een schadeloosstelling verschuldigd voor uitgelokte onkosten, tussenkomsten, beheerskosten. Deze schadeloosstelling zal 15% van het bedrag der factuur bedragen en nooit minder zijn dan €200. Bij gebeurlijke gerechtelijke vervolgingen zijn de gerechtskosten waartoe ze aanleiding geven bovendien steeds ten laste van de schuldenaar.
 7. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van RPR Gent, afdeling Brugge 0639.982.739.
 8. Elk prijsaanbod of beschrijving van een herstellingswerk geldt alleen ten titel van inlichting dit zonder verbintenis.
 9. In geval van contractbreuk door de koper ten opzichte van Bouwbedrijf De Neve BVBA heeft Bouwbedrijf De Neve BVBA van rechtswege een schadevergoedingseis van 33% van de waarde van het contract of de prijs van de bestelling, volgens art. 1152 van het B.W.
 10. Klachten moeten binnen de acht dagen vanaf de levering en bij aangetekend schrijven en voor de plaatsing geschieden om aanvaarbaar te zijn.
 11. De bovenstaande voorwaarden maken integraal deel uit van elk door ons ondertekend contract en de klant wordt geacht er kennis van genomen te hebben. Afwijkingen aan het bovenstaande moeten uitdrukkelijk door ons bevestigd worden.
 12. Indien er geen ingenieurs studie is opgemaakt is Bouwbedrijf De Neve BVBA niet verantwoordelijk voor de stabiliteit van het gebouw in zijn totaliteit.
 13. Indien er nutsleidingen of andere leidingen aanwezig zijn op het terrein dient Bouwbedrijf De Neve BVBA voor de start van de werken op de hoogte gebracht te worden van de ligging, diepte en aard van de leidingen. Indien dit niet gebeurt zijn de kosten van de veroorzaakte schade ten laste van de bouwheer.
 14. Alle adresgegevens van facturen worden opgenomen in een bestand voor boekhoudkundige doeleinden. Overeenkomstig de Europese wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) van 25 / 05 /2018 willen wij u op uw verzoek kennis geven van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel verbeteren.
 15. Korting voor contante betaling wordt niet toegestaan.